GDPR & PDL

Hantering av personuppgifter

Här nedan finner du info om hur vi hanterar dina personuppgifter.

 

Integritetspolicy för Kroppskontroll Västerås Naprapati & Rehab

 

Inledning

Vi har tagit fram integritetspolicyn för att vi värnar om din integritet. I denna beskrivs hur vi hanterar personuppgifter som vi får del av när du är i kontakt med oss. Integritetspolicyn gäller inte för webbplatser som det finns länkar till på vår hemsida.

 

Personuppgiftsansvarig är:

Bolagsnamn: Kroppskontroll V-ås

Org.nr.: 7106086908

Adress: Sigurdsgatan 6, 721 30 Västerås

E-post: info@naprapatkraft.se

Telefon: 0769412020

 

Information vi samlar in om dig

Vi kan komma att samla in dina uppgifter när du tillhandahåller sådan information till oss via vår hemsida, som t.ex. registrering för nyhetsbrev.

 

På vår hemsida finns möjlighet att boka behandlingstid. Dina uppgifter som du lämnar i samband med bokningen hanteras av oss eller av ett externt system. Om du vill ha hjälp med att ta bort dina uppgifter från bokningssystemet så ber vi dig att kontakta oss via e-post så hjälper vi dig.

 

Om du är i kontakt med oss med anledning av att du söker arbete hos oss kommer vi att hantera de uppgifter du skickar till oss i dina ansökningshandlingar.

 

Uppgifter om din hälsa

När du nyttjar våra vårdtjänster, exempelvis naprapatbehandlingar, kommer du att dela med dig av personuppgifter i syfte att vi ska fullgöra våra skyldigheter enligt lag gällande journalföring. Sådana uppgifter hanteras alltså i enlighet med patientdatalagen och andra tillämpliga lagar inom hälso- och sjukvård.

 

Ändamål och laglig grund för hantering av dina personuppgifter 

Vi hanterar kontaktuppgifter för att kunna utföra våra tjänster och hålla en löpande kontakt med våra kunder. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av avtal eller samtycke från kunderna.

 

Söker du arbete hos oss hanterar vi dina uppgifter baserat på vårt berättigade intresse av att driva en rekryteringsprocess.

 

Vi hanterar enbart uppgifter inom EU/EES.

 

Med vem vi delar dina personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att delas med våra tjänsteleverantörer när det krävs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. Personuppgifter som överförts till våra tjänsteleverantörer får endast användas av dem för att utföra sina uppgifter.

 

Uppgifter om din hälsa hanteras i enlighet med patientdatalagen och andra tillämpliga lagar inom hälso- och sjukvård.

 

Dina rättigheter

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till, rätta, begära begränsning av, eller invända mot vår hantering av, dessa ber vi dig kontakta oss via e-post.

Avseende hantering av personuppgifter som grundar sig på ditt samtycke kan denna hantering avslutas genom återkallelse av samtycket.

Du har rätt att begära information om personuppgifter som hanteras om dig, i den omfattning de tillhandahållits från dig, i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du inte är nöjd med det sätt på vilket vi har hanterat dina personuppgifter, har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet.

 

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter så att de inte ska försvinna, ändras eller utsättas för obehörig åtkomst.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas så länge det finns ett ändamål i enlighet med denna integritetspolicy eller i enlighet med lag.

 

Cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator i syfte att förbättra upplevelsen och förenkla användandet av hemsidan. Genom att använda hemsidan samtycker du till detta. Om du inte vill tillåta cookies kan du välja att ändra inställningarna i din webbläsare så att de inte accepteras. Vissa funktioner på webbplatsen kan påverkas om inte cookies tillåts.

 

Uppdateringar av denna integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna policy. Den senaste versionen kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida www.naprapatkraft.se

 

Patientdatalagen (PDL)

Det här är en förenklad sammanfattning av några av de mer centrala bestämmelserna i

patientdatalagen (PDL) i syfte att ge en allmän överblick. Sammanfattningen är inte

uttömmande och patientdatalagen kan även innehålla fler eller mer nyanserade krav. Denna

text ersätter inte på något sätt den ursprungliga lagtexten.

 

En sammanfattning av lagen

Syftet med att föra en patientjournal är att bidra till en god och säker vård av patienten.

I PDL står bland annat att en patientjournal ska innehålla

●  uppgift om patientens identitet,

●  väsentliga uppgifter om bakgrund till vården,

●  uppgift om ställd diagnos och anledningen till mer betydande åtgärder,

●  väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder,

●  uppgift om den information som har lämnats till patienten, dennes vårdnadshavare

och övriga närstående och om de ställningstaganden som gjorts i fråga om valet av

behandlingsalternativ och om möjligheten att få en ny medicinsk bedömning samt

●  uppgift om en patient har beslutat att avstå från viss vård eller behandling.

 

Patientjournalen ska innehålla uppgifter om vem som har gjort en anteckning och när.

Uppgifterna ska föras in i patientjournalen så snart som möjligt. Anteckningen ska också

signeras av den som ansvarar för uppgiften, om det inte finns något synnerligt hinder. Man

får inte ändra i en journal men man får stryka ett signerat notat förutsatt att det strukna

notatet går att läsa. Därefter gör man ett tillägg om varför man strukit en uppgift.

En journalhandling ska bevaras minst tio år efter det att den sista uppgiften fördes in i

handlingen.

Patientdatalagen är den lag som ger oss rättslig grund att samla in personuppgifter.

 

Nedan finns länkar till en mer utförlig FAQ rörande patientdatalagen och en länk till den

fullständiga patientdatalagen.

https://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/faq-patientdatalagen/

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientdatalag-2008355_sfs-2008-355